Banner
Tìm kiếm  
Tin mới cập nhật
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thạch Bàn xin trình bày các đầu mục cơ bản về việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau.

Công ty chúng tôi chuyên nhận lập tư vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường với giá cả cạnh tranh nhất.

Mọi chi tiết liên hệ hotline.


 
Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Thông số kỹ thuật

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

a. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật

b. Các tiêu chuẩn, qui chuẩn

c. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

a. Các phương pháp ĐTM

b. Các phương pháp khác

4. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

CHƯƠNG 1.MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.4. Hiện trạng hoạt động sản xuất của...

1.4.1. Cơ sở hạ tầng của...

1.5.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án

1.5.3. Các máy móc, thiết bị của dự án

1.5.4. Các giai đoạn thực hiện dự án

1.5.5. Vốn đầu tư

CHƯƠNG 2.ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình

2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn

2.1.3. Các nguồn tài nguyên

2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

2.2.1. Hiện trạng chất lượng không khí

2.2.2. Hiện trạng tiếng ồn

2.2.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt

2.2.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

2.2.5. Hiện trạng chất lượng đất

CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá, dự báo tác động

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạnvận hành

3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

3.1.4. Nhận diện các đối tượng bị tác động

3.1.5. Nhận diện quy mô tác động

3.2. Đánh giá tác động

3.2.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng

3.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành

3.2.2.3. Những rủi ro về sự cố môi trường

3.2.2.4.  Đối tượng và quy mô chịu tác động

3.2.3. Đánh giá tác động tiêu cực do các rủi ro, sự cố

3.3. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

3.3.1. Các đánh giá trong giai đoạn xây dựng

3.3.2. Các đánh giá trong giai đoạn vận hành

3.3.3. Các đánh giá do rủi ro, sự cố

CHƯƠNG 4.BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường

4.1.1. Trong giai đoạn xây dựng

4.1.2.1. Giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn

4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

4.2.1. Trong giai đoạn xây dựng

4.2.2. Trong giai đoạn vận hành

CHƯƠNG 5.CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường

5.2. Chương trình giám sát môi trường

5.2.1. Giám sát chất thải

5.2.2. Giám sát môi trường xung quanh

CHƯƠNG 6.THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

PHỤ LỤC. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 0.1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM dự án

Bảng 1.1. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất dự án

Bảng 1.2. Thống kê các hạng mục công trình xây dựng

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị

Bảng 2.1. Khí hậu huyện Yên Sơn năm 2014-2015

Bảng 2.2. Vị trí các điểm đo đạc/lấy mẫu không khí và điều kiện lấy mẫu

Bảng 2.3. Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh

Bảng 2.4. Hiện trạng độ ồn

Bảng 2.5. Vị trí và điều kiện các điểm đo đạc, lấy mẫu nước mặt

Bảng 2.6. Hiện trạng chất lượng nước mặt

Bảng 2.7. Vị trí và điều kiện các điểm đo đạc, lấy mẫu nước ngầm

Bảng 2.8. Hiện trạng chất lượng nước ngầm

Bảng 2.9. Hiện trạng chất lượng đất

Bảng 3.1. Tiêu chí nhận diện quy mô tác động tiêu cực

Bảng 3.2. Nhận diện quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng

Bảng 3.3. Nhận diện quy mô tác động trong giai đoạn vận hành

Bảng 3.4. Nhận diện quy mô tác động do các rủi ro, sự cố

Bảng 3.5. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu phá dỡ

Bảng 3.6. Các hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương Z (sz)

Bảng 3.7. Các thông số đầu vào để tính toán dự báo

Bảng 3.8. Kết quả tính toán phát tán nồng độ các chất ô nhiễm

Bảng 3.9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển vật liệu san nền

Bảng 3.10. Dự báo tải lượng khí thải từ hoạt động hàn kim loại

Bảng 3.11. Mức ồn tối đa từ các trang thiết bị, máy móc tại nguồn

Bảng 3.12. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

Bảng 3.13. Mức rung của các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

Bảng 3.14. Dự báo độ rung do hoạt động thi công xây dựng tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn

Bảng 3.15. Tiêu chí đánh giá mức rung gây phá hủy cho các công trình của Hiệp hội xây dựng cầu đường Thụy Sĩ

Bảng 3.16. Tiêu chí đánh giá mức độ gây phiền hà đến chất lượng cuộc sống của người dân và các hoạt động sinh hoạt khác

Bảng 3.17. Chất thải xây dựng phát sinh trong thi công xây dựng

Bảng 3.35. Các sự cố thiết bị của hệ thống xử lý khí thải

Bảng 3.36. Các sự cố thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

Bảng 3.37. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong giai đoạn xây dựng

Bảng 3.38. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong giai đoạn vận hành

Bảng 3.39. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá do rủi ro, sự cố

Bảng 4.6. Cách khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống xử lý khí thải

Bảng 4.7. Cách khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

Bảng 5.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường

 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA AIXT HNO3
  Thiết kế 01 hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải công nghiệp từ các phân xưởng sản xuất (NC, DNT, axit HNO3, NG, trộn nitromas, RDX, amôn)
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN MẠ
  Xu ly nuoc thai-xu ly nuoc sach-dem vi sinh
  Thiết kế 01 hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải công nghiệp chứa các ion kim loại nặng như Zn2+, Cr6+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+ và các chất hoạt động bề mặt, axit...
    Xem chi tiết về sản phẩm này

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group