Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” VỚI WB Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 69/TTr-NHNN ngày 17 tháng 4 năm 2013,
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DO UBND TỈNH CÔNG BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 234/TTr-SXD ngày 28/3/2013,
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 234/TTr-SXD ngày 28/3/2013
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà Thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh thoát nước, thu gom, xử lý chất thải.
  • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật,

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group