Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Đệm vi sinh-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà

  Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP tỉnh Phú Yên

  UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH PHÚ YÊN
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 1072/UBND-ĐTXD
  V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

  Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2013

   

  Kính gửi: Sở Xây dựng.

  Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013) “V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP”,

  Về vấn đề này, UBND Tỉnh có ý kiến như sau:

  Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu các ý kiến của Bộ Xây dựng trong việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định (tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ), để có hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy định. Tổng hợp có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Tỉnh. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2013.

  (Gửi kèm theo Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng)

  Các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - CT và các PCT UBND Tỉnh;
  - CVP và các PVP UBND Tỉnh;
  - Các sở: KH-ĐT,TC;
  - Lưu: VT,S,Khg13.19.23.

  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Văn Trúc

   

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group