Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Đệm vi sinh-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà

  THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG.

  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1894/UBND-KH ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

  UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
  SỞ XÂY DỰNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 316/SXD-KTXD

  Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2013

   

  THÔNG BÁO

  ĐÍNH CHÍNH CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG.

  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1894/UBND-KH ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

  Sau khi thống nhất cùng các Sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 2013, Sở Xây dựng công bố đính chính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công từng thời điểm như sau:

  1. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục 4 (4.1, 4.2), thông báo hướng dẫn số 974/SXD-KTXD ngày 22 tháng 11 năm 2010.

  Khu vực thành phố Đà Lạt và Thành phố Bảo Lộc:

  Điều chỉnh chi phí nhân công: Lương tối thiểu: 810.000 đồng.

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  Nhóm I

  Nhóm II

  Nhóm III

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  2,32

  2,40

  2,47

  2,46

  2,53

  2,60

  2,69

  2,76

  2,83

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  2,31

  2,37

  2,43

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  5,54

  5,72

  5.89

  Khu vực các huyện còn lại:

  Điều chỉnh chi phí nhân công: Lương tối thiểu: 730.000 đồng.

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nhóm I

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,22

  2,29

  2,35

  2,48

   

  Nhóm II

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,35

  2,41

  2,48

  2,61

   

  Nhóm III

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,55

  2,62

  2,68

  2,81

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,19

  2,24

  2,29

  2,40

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  5,31

  5,46

  5,62

  5.93

  2. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục B, thông báo hướng dẫn số 207/SXD-KTXD ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

  a. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc:

  Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 1.200.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  Nhóm I

  Nhóm II

  Nhóm III

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  3,44

  3,55

  3,66

  3,65

  3,75

  3.86

  3,98

  4,09

  4,20

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  3,42

  3,51

  3,60

  Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  8,21

  8,47

  8,72

  b. Khu vực các huyện Đức Trọng – Di Linh:

  Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 1.050.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  2.1.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nhóm I

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  3,20

  3,29

  3,39

  3,57

   

  Nhóm II

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  3,38

  3,47

  3,56

  3,75

   

  Nhóm III

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  3,67

  3,76

  3,86

  4,05

  2.1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  3,15

  3,22

  3,30

  3,45

  2.1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  7,63

  7,86

  8,08

  8,53

  c. Khu vực các huyện còn lại:

  Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 830.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  3.1.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nhóm I

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,53

  2,60

  2,68

  2,83

   

  Nhóm II

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,67

  2,74

  2,82

  2.96

   

  Nhóm III

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,90

  2,94

  3,01

  3,14

  3.1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  2,49

  2,55

  2,61

  2,73

  3.1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  6,03

  6,21

  6,39

  6,74

  3. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục B, thông báo hướng dẫn số 1291/SXD-KTXD ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

  a. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 1.780.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  1.1 Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  Nhóm I

  Nhóm II

  Nhóm III

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  10%

  20%

  30%

  5,11

  5,27

  5,42

  5,41

  5,57

  5,72

  5,91

  6,06

  6,22

  1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  5,07

  5,20

  5,33

  1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  10%

  20%

  30%

  12,18

  12,56

  12,94

  b. Khu vực các huyện Đức Trọng – Di Linh: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 1.550.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  2.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nhóm I

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,72

  4,86

  5,00

  5,28

   

  Nhóm II

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,98

  5,12

  5,26

  5,54

   

  Nhóm III

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  5,42

  5,56

  5,70

  5,97

  2.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,64

  4,76

  4,87

  5,10

  2.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  11,27

  11,60

  11,93

  12,59

  c. Khu vực các huyện còn lại: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

  - Lương tối thiểu: 1.400.000 đồng.

  - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

  - Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

  - Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

  - Phụ cấp khu vực.

  3.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

  Nhóm I

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,27

  4,39

  4,52

  4,77

   

  Nhóm II

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,50

  4,63

  4,75

  5,00

   

  Nhóm III

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,89

  5,02

  5,14

  5,39

  3.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  4,20

  4,30

  4,40

  4,60

  3.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

  Nơi có phụ cấp khu vực

  30%

  40%

  50%

  70%

  10,18

  10,48

  10,77

  11,37

   

   

  Nơi nhận:
  - UBND tỉnh (thay báo cáo);
  - Các phòng QLĐT, KTHT của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
  - Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
  - Lưu: KTXD, VT.

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Dũng

   

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group