Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xử lý nước thải-Xử lý nước sạch-Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” VỚI WB

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 69/TTr-NHNN ngày 17 tháng 4 năm 2013,

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 619/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” VỚI WB

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

  Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 69/TTr-NHNN ngày 17 tháng 4 năm 2013,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Đồng ý kết quả đàm phán và ủy quyền cho Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan cho Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB).

  Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Dự án để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

  Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục ký Hiệp định Tài trợ theo quy định hiện hành./.

   

   

  Nơi nhận:
  - TTg, các PTTg (để b/c);
  - VP CTN;
  - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III; Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, QHQT (3). AT

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Hoàng Trung Hải

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group