Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

 • CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần căn cứ theo các tài liệu sau.

  Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

  a. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật

  -       Luật bảovệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 7 ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2015;

  -       Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2013.

  -       Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007.

  -       Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.

  -       Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XIII.

  -       Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001.

  -       Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/07/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

  -       Nghị định số 18/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  -       Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

  -       Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  -       Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

  -       Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính Phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

  -       Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về việc Quản lý chất thải rắn.

  -       Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  -       Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  -       Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.

  -       Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về Xác định thiệt hại đối với môi trường.

  -       Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  -       Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

  -       Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/05/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  -       Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

  -       Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc qui định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

  -       Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.

  -       Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Qui chuẩn Quốc gia về Môi trường.

  -       Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc qui định Qui chuẩn Quốc gia về Môi trường.

  -       Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc qui định Qui chuẩn Quốc gia về Môi trường.

  -       Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc qui định Qui chuẩn Quốc gia về Môi trường.

  -       Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Qui chuẩn Quốc gia về Môi trường.

  -       Thông tư số 29/2011/TT-BQP ngày 18/03/2011 của Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Điều lệ Công tác bảo vệ môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam.

  -       Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.

  -       Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.

  -       Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động.

  -       Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

  b. Các tiêu chuẩn, qui chuẩn

  -       QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

  -       QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

  -       QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

  -       QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

  -       QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

  -       QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

  -       QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

  -       QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

  -       QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

  -       QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

  -       QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

  -       QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

  -       QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng.

  -       QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  -       TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

  c. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập

  -       Thuyết minh dự án.

  -       Tập bản vẽ thiết kế cơ sở dự án.

  -       Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group