Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

 • QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thạch Bàn, chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Mọi thông tin xin liên hệ Hotline.

  MỞ ĐẦU

  1. Xuất xứ của dự án

  2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

  a. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật

  b. Các tiêu chuẩn, qui chuẩn.

  c. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập

  3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

  a. Các phương pháp ĐTM

  b. Các phương pháp khác

  4. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

  CHƯƠNG 1.MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

  1.1. Tên dự án

  1.2. Chủ dự án

  1.3. Vị trí địa lý của dự án

  1.4. Hiện trạng hoạt động sản xuất của...

  1.4.1. Cơ sở hạ tầng của...

  1.5.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án

  1.5.3. Các máy móc, thiết bị của dự án

  1.5.4. Các giai đoạn thực hiện dự án

  1.5.5. Vốn đầu tư

  CHƯƠNG 2.ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

  2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

  2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình

  2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn

  2.1.3. Các nguồn tài nguyên

  2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

  2.2.1. Hiện trạng chất lượng không khí

  2.2.2. Hiện trạng tiếng ồn

  2.2.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt

  2.2.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm.

  2.2.5. Hiện trạng chất lượng đất

  CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  3.1. Đánh giá, dự báo tác động

  3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

  3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạnvận hành

  3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

  3.1.4. Nhận diện các đối tượng bị tác động

  3.1.5. Nhận diện quy mô tác động

  3.2. Đánh giá tác động

  3.2.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng

  3.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành

  3.2.2.3. Những rủi ro về sự cố môi trường

  3.2.2.4.  Đối tượng và quy mô chịu tác động

  3.2.3. Đánh giá tác động tiêu cực do các rủi ro, sự cố

  3.3. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

  3.3.1. Các đánh giá trong giai đoạn xây dựng

  3.3.2. Các đánh giá trong giai đoạn vận hành

  3.3.3. Các đánh giá do rủi ro, sự cố

  CHƯƠNG 4.BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

  4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường

  4.1.1. Trong giai đoạn xây dựng.

  4.1.2.1. Giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn

  4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

  4.2.1. Trong giai đoạn xây dựng

  4.2.2. Trong giai đoạn vận hành

  CHƯƠNG 5.CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  5.1. Chương trình quản lý môi trường

  5.2. Chương trình giám sát môi trường

  5.2.1. Giám sát chất thải

  5.2.2. Giám sát môi trường xung quanh.

  CHƯƠNG 6.THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.

  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.

  PHỤ LỤC. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN.

   

  DANH MỤC CÁC BẢNG

   

  Bảng 0.1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM dự án.

  Bảng 1.1. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất dự án.

  Bảng 1.2. Thống kê các hạng mục công trình xây dựng.

  Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị

  Bảng 2.1. Khí hậu huyện DP năm 2014-2015.

  Bảng 2.2. Vị trí các điểm đo đạc/lấy mẫu không khí và điều kiện lấy mẫu.

  Bảng 2.3. Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh.

  Bảng 2.4. Hiện trạng độ ồn.

  Bảng 2.5. Vị trí và điều kiện các điểm đo đạc, lấy mẫu nước mặt

  Bảng 2.6. Hiện trạng chất lượng nước mặt

  Bảng 2.7. Vị trí và điều kiện các điểm đo đạc, lấy mẫu nước ngầm.

  Bảng 2.8. Hiện trạng chất lượng nước ngầm.

  Bảng 2.9. Hiện trạng chất lượng đất

  Bảng 3.1. Tiêu chí nhận diện quy mô tác động tiêu cực.

  Bảng 3.2. Nhận diện quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng.

  Bảng 3.3. Nhận diện quy mô tác động trong giai đoạn vận hành.

  Bảng 3.4. Nhận diện quy mô tác động do các rủi ro, sự cố.

  Bảng 3.5. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu phá dỡ.

  Bảng 3.6. Các hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương Z (sz).

  Bảng 3.7. Các thông số đầu vào để tính toán dự báo.

  Bảng 3.8. Kết quả tính toán phát tán nồng độ các chất ô nhiễm.

  Bảng 3.9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển vật liệu san nền.

  Bảng 3.10. Dự báo tải lượng khí thải từ hoạt động hàn kim loại

  Bảng 3.11. Mức ồn tối đa từ các trang thiết bị, máy móc tại nguồn.

  Bảng 3.12. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công.

  Bảng 3.13. Mức rung của các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công.

  Bảng 3.14. Dự báo độ rung do hoạt động thi công xây dựng tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn 

  Bảng 3.15. Tiêu chí đánh giá mức rung gây phá hủy cho các công trình của Hiệp hội xây dựng cầu đường Thụy Sĩ

  Bảng 3.16. Tiêu chí đánh giá mức độ gây phiền hà đến chất lượng cuộc sống của người dân và các hoạt động sinh hoạt khác.

  Bảng 3.17. Chất thải xây dựng phát sinh trong thi công xây dựng.

  Bảng 3.35. Các sự cố thiết bị của hệ thống xử lý khí thải

  Bảng 3.36. Các sự cố thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

  Bảng 3.37. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong giai đoạn xây dựng.

  Bảng 3.38. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong giai đoạn vận hành.

  Bảng 3.39. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá do rủi ro, sự cố.

  Bảng 4.6. Cách khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống xử lý khí thải

  Bảng 4.7. Cách khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

  Bảng 5.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group