Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Giá dự thầu vượt giá gói thầu

  Tình huống Công ty A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp công trình giao thông. Tại buổi lễ mở thầu có 6 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Qua xét thầu Tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu A có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt. Tổ chuyên gia đã không xem xét HSDT này vì cho rằng giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt.

  Hỏi:

  Tổ chuyên gia đã thực hiện đúng hay không?

  Trả lời:

  1. Theo Luật đấu thầu thì loại bỏ HSDT của nhà thầu được quy định tại Điều 45 như sau:

  1. Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu;

  2. Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;

  3. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện;

  4. Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn.

  Như vậy, trường hợp giá dự thầu cao hơn giá gói thầu không thuộc phạm vi hướng dẫn của các khoản 2, 3, 4 Điều 45, Luật Đấu thầu. Chúng ta phân tích khoản 1, Điều 45, Luật Đấu thầu nhé.

  Các yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu:

  2. Theo Nghị định 58Cp hướng dẫn thì:

  a. Đối với đấu thầu tư vấn:

  Theo hướng dẫn tại mục b, khoản 2, Điều 15, Nghị định 58Cp thì, các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ để loại bỏ hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau:

  - Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

  - Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật Đấu thầu;

  - Nhà thầu không bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định của Luật Xây dựng;

  - Không có bản gốc hồ sơ dự thầu;

  - Đơn dự thầu không hợp lệ;

  - Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

  - Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

  - Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu;

  - Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói thầu.

  Nhà thầu vi phạm chỉ một trong số các điều kiện tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp.

  b. Đối với đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa:

  Theo hướng dẫn tại mục b, khoản 2, Điều 23, Nghị định 58Cp thì, các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) để loại bỏ hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau:

  + Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định này;

  + Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật Đấu thầu;

  + Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không đúng tên nhà thầu (trường hợp đối với nhà thầu liên danh theo quy định tại Điều 32 Nghị định này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính);

  + Không có bản gốc hồ sơ dự thầu;

  + Đơn dự thầu không hợp lệ;

  + Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

  + Hồ sơ dự thầu có tổng giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;

  + Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

  + Không đáp ứng điều kiện về năng lực theo Điều 7 của Luật Xây dựng;

  + Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu;

  + Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói thầu.

  Nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp.

  Như vậy trường hợp giá dự thầu cao hơn giá gói thầu không thể bị loại do vi phạm các điều kiện tiên quyết được.

  Kết luận: Bên mời thầu đã thực hiện sai, việc họ cần làm là vẫn phải xét HSDT của nhà thầu A.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group